REGULAMIN PROMOCJI MASKOTKI

REGULAMIN promocji  „Maskotki z Epoki Lodowcowej i inne”, obowiązująca od dnia 28.04.2018 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady udziału w promocji „MASKOTKI Z EPOKI LODOWCOWEJ i inne” zwane dalej „MASKOTKI Z EPOKI LODOWCOWEJ”,

1.2. Organizatorem promocji „MASKOTKI Z EPOKI LODOWCOWEJ”, jest spółka AB spółka z o.o. ul.Wiśniowieckiego 125, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS 0000074389, wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 zł, kapitał zapłacony w całości. NIP 8641753884, BS Łącko nr 69880500090022166520050001 („Organizator”).

1.3. Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez samo wzięcie udziału w Akcji zgodnie z pkt. 3.2 poniżej.

 

DEFINICJE

2.1. Promocja – oznacza promocję „MASKOTKI Z EPOKI LODOWCOWEJ”, której ogólne warunki i zasady określone zostały w Regulaminie.

2.2. Karta Klienta – oznacza specjalny arkusz, na którym zbierane są pieczątki przybijane w kasach parków ABlandii.

2.3. Korzystający – oznacza Uczestnika korzystającego z Karty Klienta

2.4. Organizator – oznacza spółkę, o której mowa w pkt. 1.2 powyżej.

2.5. Pieczątki – pieczątki ABlandii przybijane na Karcie Klienta w wypadkach wskazanych w Regulaminie, które można wykorzystać na zasadach określonych w Regulaminie.

2.6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

2.7. Maskotka – maskotka lub koszulka z logo ABlandii stanowiąca nagrodę w Promocji, którą Uczestnik może uzyskać na zasadach określonych w Regulaminie. Cena detaliczna Maskotki wynosi 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100). Istnieją dwa rodzaje Maskotek, Sid i Wiewiór, o wysokości 42 cm. Cena detaliczna koszulki wynosi 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł 00/100)

2.8. Uczestnik – każda osoba fizyczna biorąca udział w Akcji.

2.9. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Korzystającym a Organizatorem, której zasady określa Regulamin, na podstawie której Korzystający może wykorzystać Kartę Klienta na potrzeby Akcji.

2.10. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży, o świadczenie usług lub innej podobnej umowy w Parku ABlandia, objętej jednym paragonem fiskalnym. Zakup uważany jest za dokonany w momencie zapłaty ceny w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

 

  1. ZASADY AKCJI

3.1. Akcja polega na zbieraniu przez Uczestników Pieczątek na zasadach określonych w Regulaminie. Pieczątki można następnie wykorzystać w sposób, o którym mowa w pkt. 4.1 poniżej.

3.2. Pieczątki są przybijane na Karcie Uczestnika. Pieczątka jest przybijana przez kasjera w Karcie Klienta na prośbę uczestnika.

3.3. Wzięcie udziału w Promocji następuje z pierwszym Zakupem dokonanym przez Uczestnika po rozpoczęciu Akcji i odebraniu Karty Klienta z przybitą pierwszą Pieczątką.

3.4. Karty Klienta mogą być uzyskane przez Uczestnika nieodpłatnie w kasie parku, przez cały okres trwania Akcji  – przy pierwszym zakupie za kwotę określoną w punkcie3.5 Regulaminu.

3.5. Pieczątki są przybijane na karcie Uczestnika wg następujących zasad: w przypadku zapłacenia przez Uczestnika w Parku minimum 40 zł objętym 1 paragonem fiskalnym: 1 pieczątka, w przypadku zapłacenia przez Uczestnika w Parku minimum 70 zł objętym 1 paragonem fiskalnym: 2 pieczątki. W jednym dniu można otrzymać na jednej karcie tylko 2 pieczątki.

3.6. Pieczątka na prośbę uczestnika jest przybijana na karcie bezpośrednio przy wydawaniu paragonu fiskalnego, nie ma możliwości jej przybicia w terminie późniejszym tj. po odejściu od kasy,

3.7.W chwili odbicia Pieczątki na karcie Uczestnika, traci on prawo do odstąpienia od Zakupu i zwrotu zakupionych produktów, o ile do takiego zwrotu byłby on Uprawniony. Powyższe postanowienie w żaden sposób nie narusza jednak uprawnień Uczestnika wynikających z właściwych przepisów o rękojmi za wady fizyczne lub prawne lub gwarancji jeśli gwarancja została w odniesieniu do danego produktu udzielona.

 

  1. WYKORZYSTANIE

4.1. Uczestnik Kartę Klienta może wykorzystać w następujący sposób:

  1. a) Karta z wbitymi 6 pieczątkami – wymiana na Maskotkę bez konieczności dodatkowej zapłaty lub 2 koszulki z logo ABlandii
  2. b) Karta z wbitymi 3 pieczątkami –zakup maskotki za cenę 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych 00/100) lub wymiana na koszulkę z logo ABlandii

4.2. W celu wykorzystania Kart Klienta w sposób, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej Uczestnik musi w czasie trwania promocji okazać i wydać kasjerowi w Parku jedną Kartę Klienta, zawierającą przybite Pieczątki w ilości określonej w punkcie 4.1.

4.3. W przypadku gdy Karta Klienta zawiera liczbę wbitych pieczątek odpowiadającą większej liczbie Pieczątek niż potrzebne do wykorzystania w sposób określony w pkt. 4.1 powyżej, Pieczątki stanowiące taką nadwyżkę przepadają w momencie odebrania Karty Klienta przez kasjera i wydania Maskotki.

4.4. Pieczątki umieszczone na odrębnych Kartach Klienta nie sumują się.

4.5. Organizator zastrzega, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że liczba Maskotek (w tym ich rodzajów) w ramach Promocji jest ograniczona, a dostępność Maskotek, w tym ich poszczególnych rodzajów, może różnić się w poszczególnych Parkach ABlandia, a w konsekwencji niektóre lub wszystkie Maskotki mogą być niedostępne w danym Parku. Powyższe w żaden sposób nie ogranicza jednak możliwości wykorzystania Pieczątek  w innym Parku ABlandia pod warunkiem dostępności danego rodzaju Maskotki w danym Parku. Organizator zastrzega, że w związku z ograniczeniem o którym mowa wyżej po wyczerpaniu Maskotek na wszystkich Parkach ABlandia istnieje możliwość odbioru koszulek z logo ABlandii w proporcji określonej w 4.1 regulaminu.

4.6. Po przekazaniu kasjerowi Karty Klienta zawierającej odpowiednią liczbę wbitych Pieczątek oraz, w przypadkach, o których mowa w pkt. 4.1 b) dodatkowo po uiszczeniu ceny detalicznej Maskotki po odpowiedniej zniżce, kasjer wyda ją Uczestnikowi.

4.7. Z tytułu uczestnictwa w Promocji Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat lub wynagrodzenia.

 

  1. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje związane z Akcją należy zgłaszać elektronicznie na adres park@ablandia.pl

5.2. Reklamacje niewymagające uzupełnienia rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie ich rozpatrzenia Organizator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem środka komunikacji jaki został wykorzystany do jej zgłoszenia.

5.4. Informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są pod adresem https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

  1. ZMIANY REGULAMINU

6.1. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.ablandia.pl.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdej chwili. Zmodyfikowany tekst Regulaminu oraz informacje dotyczące jego zmian dostępne są również na stronie internetowej www.ablandia.pl.

 

  1. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

7.1. Akcja trwa w terminie od 28.04.2018 r. do 31.10.2018 r., lub do wyczerpania zapasów Maskotek oraz koszulek z logo ABlandii, w którym to okresie w szczególności można gromadzić Pieczątki oraz wykorzystywać Karty Klienta, zgodnie z Regulaminem.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa oraz, w odniesieniu do Karty Klienta, Regulamin Karty Klienta.

8.2.Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do Organizatora należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres park@ablandia.pl lub pocztą na adres AB spółka z o.o. ul.Wiśniowieckiego 125, 33-300 Nowy Sącz.