REGULAMIN

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - PLAN BEZPIECZEŃSTWA


1. Operator Parków Linowych ABlandia podejmuje wszystkie działania i czynności mające na celu ograniczenie zagrożeń wynikających z użytkowania torów linowych, jednak korzystanie z torów linowych wiąże się z ryzykiem urazu jak każde rekreacyjne uprawianie sportu,
2. Celem ograniczenia tego ryzyka zarówno na torach linowych jak i również innych urządzeniach są stosowane systemy asekuracyjne zabezpieczające przed upadkiem,
3. Z torów linowych oraz innych urządzeń znajdujących się terenie Parków Rozrywki ABlandia można korzystać tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem parku i stosowania się do zapisów tam zawartych,
4. Ze względów organizacyjnych, położenia terenu oraz zachowania naturalnego ukształtowania terenu operator nie wyznaczył ścieżek nie krzyżujących się z górnymi torami linowymi, w związku z powyższym przy poruszaniu się po Parkach Rozrywki ABlandia należy zwracać uwagę na poruszających się na wysokościach użytkowników torów linowych,
5. Przebywając na terenie Parków należy mieć świadomość, że na wysokościowych torach linowych znajdują się użytkownicy tych torów, co powoduje zagrożenie upadku przedmiotów będących w posiadaniu tych użytkowników,
6. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania się wchodzenia na wydzielone tereny ograniczone taśmami, liniami i innymi ogranicznikami,
7. Wejście na teren Parku jest tożsame z akceptacją i świadomością tych zagrożeń,
8. Operator nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu,


REGULAMIN PARKÓW LINOWYCH ABlandia

1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu wstępu, odbyciu instruktażu i dopuszczeniu przez instruktora.
2. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie stosować się do regulaminu parku Instrukcji Bezpieczeństwa i wykonywać polecenia instruktorów.
3. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą się stosować do instruktażu mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
4. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
5. Korzystać z atrakcji Parku Linowego mogą osoby, które spełniają następujące kryteria: Uczestnicy w wieku do 18-stu lat muszą mieć towarzystwo osoby dorosłej, która jest opiekunem uczestnika.

 

TRASA LINOWA ŻÓŁTA

minimalny wzrost: 110 cm
maksymalna waga: 120 kg
dzieci do lat 6 mogą pokonywać trasy linowe w towarzystwie instruktora – przejście z instruktorem lub pod opieką opiekuna – osoby dorosłej, która bierze odpowiedzialność za dziecko,
dzieci w wieku powyżej 6 roku życia pokonują trasy samodzielnie lub w towarzystwie osoby dorosłej – w zależności od rekomendacji Instruktora,

TRASA LINOWA (ZIELONA, NIEBIESKA, CZERWONA i CZARNA, TRASY ZJAZDOWE)

minimalny wzrost: 130 cm
maksymalna waga: 120 kg
dzieci do lat 6 mogą pokonywać trasy linowe w towarzystwie instruktora – przejście z instruktorem,
dzieci w wieku od lat 6 do 8 mogą pokonywać trasy tylko i wyłącznie z osobą dorosłą, która bierze odpowiedzialność za dziecko (osoba dorosła może towarzyszyć maksymalnie dwójce dzieci),
dzieci w wieku powyżej 8 roku życia pokonują trasy samodzielnie lub w towarzystwie osoby dorosłej – w zależności od rekomendacji instruktora parku

TRASA JUNIOR / ZJAZDY TYROLSKIE JUNIOR

minimalny wiek: 3 lata,
maksymalna waga dla Zjazdu Tyrolskiego JUNIOR: 40 kg

PowerFAN

minimalny wiek: 4 lata
minimalna waga: 25 kg
maksymalna waga:120 kg

Kula Zorbing

minimalny wiek: 6 lat
minimalny wzrost: 130 cm
maksymalna waga – 120 kg

BigSWING (Piekielne Wahadło)
minimalny wiek: 5 lat
maksymalna waga – 120 kg

 

6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Zabronione jest wnoszenie alkoholu oraz poza wyznaczonymi miejscami na terenie Parku Linowego spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.

7. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości i/lub identyfikator uprawniający do korzystania z atrakcji,

8. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, schorzeniach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.). W przypadku długich włosów należy je zabezpieczyć poprzez spięcie lub schowanie pod kask.

9. W przypadku atrakcji w których istnieje możliwość wielokrotnego przejścia oraz w cenie zakupu widnieje zapis bez limitu czasu (np. Trasa JUNIOR, STREFA JUNIORA) obowiązuje zasada jednorazowego wstępu na daną atrakcję. Po opuszczeniu atrakcji (oznaczone miejsce), zniszczenia identyfikatora istnieje konieczność kolejnego wykupu wejścia na atrakcję.

10. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego nie wolno przy nim nic zmieniać.

11. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z karabinkami, rolka i kask (w przypadku niektórych atrakcji identyfikator).

12. Zakazuje się używania innego sprzętu asekuracyjnego,

13. Po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach linowych należy podejść do instruktora celem zdjęcia sprzętu asekuracyjnego,

14. Rolkę (bloczek) zakładamy wyłącznie na liny po których jest prowadzony hak „ABlandia Belay System”, a karabinek lonży asekuracyjnej należy wpinać do rolki, a następnie na bloczek założyć hak „ABlandia Belay System” zgodnie z instrukcją obrazkową znajdującą się na trasach linowych.

15. Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.

16. Po dojściu do platformy należy zdjąć bloczek z karabinkiem i przeprowadzić hak ”ABlandia Belay System” po pętli bezpieczeństwa. Następnie rolkę należy założyć na linę asekuracyjną kolejnej przeszkody i wpiąć do niej karabinek oraz założyć na bloczek hak „ABlandia Belay System”.

17. Podczas pokonywania przeszkód pionowych należy prowadzić hak „ABlandia Belay System” po linie asekuracyjnej do której zamontowane są łączniki zabezpieczające przed upadkiem w taki sposób, żeby hak „ABlandia Belay System” nie znajdował się poniżej punktu wpięcia karabinka centralnego, łączącego uprząż z lonżami. Podczas przejść pionowych korzystać należy dodatkowo z urządzeń typu BLOK STOP wpinając karabinek tego urządzenia do karabinka centralnego znajdującego się przy naszej uprzęży. Powyższe wpięcie należy wykonać w sposób analogiczny jak przy wpięciu podczas wejścia na trasę linową wykonanego przez instruktora, sposób ten jest również prezentowany na tabliczkach informacyjnych.

18. Podczas poruszania się po przeszkodach nie dotykamy rękoma lin stalowych.

19. Przed wejściem na kolejną przeszkodę należy ponownie sprawdzić poprawność założenia asekuracji.

20. W trakcie pokonywania trasy na przejściu (przeszkodzie) może znajdować się tylko jedna osoba, kolejny uczestnik może wejść na przeszkodę po zwolnieniu jej przez poprzedzającego go uczestnika (wejściu przez niego na platformę),

21. Na platformie mogą jednocześnie znajdować się maksymalnie dwie osoby.

22. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.

23. W razie wypadku, uszkodzenia ciała lub innego zdarzenia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Obsługi Parku.

24. Operator Parku Linowego zastrzega sobie prawo do:

 1. bezwzględnego wydalenia z terenu Parku Linowego za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu,
 2. przerwania działalności parku, częściowo lub całkowicie w razie złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (silny wiatr, wyładowania atmosferyczne itp.)

25. Uczestnicy, którzy zostali zmuszeni do zakończenia uczestnictwa w związku z przyczynami określonymi w punkcie 24 ust. 2 mogą zgłosić się do Punktu Obsługi z paragonem celem naniesienia stosownego zapisu, który umożliwi na skorzystanie z atrakcji w innym (określonym) terminie.

26. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji z przyczyn zależnych od uczestnika nie będą zwracane koszty biletu.

27. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Parku Linowego ABlandia.

 

REGULAMIN STREFY JUNIORA

W PARKU ROZRYWKI ABLANDIA W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM.

 

Strefa JUNIORA poza częścią związaną z rekreacją pełni również funkcję rozwojową i dydaktyczną umożliwiającą naukę poprzez doświadczenie. Właśnie zabawa jest pierwszą lekcją oceny ryzyka. Projekt i zastosowane instalacje (atrakcje) zostały wykonane w sposób, który z jednej strony zapewnia niezbędne bezpieczeństwo uczestnikom zabawy, z drugiej pozwala na zdobycie doświadczeń życiowych przez najmłodszych, w zakresie oceny ryzyka. To właśnie dzięki temu dzieci uczą się mierzyć siły na zamiary. W Strefie JUNIORA gdzie ryzyko zostało określone dzieci uczą się samodzielności w ocenie tego, co jest dla nich bezpieczne, a co nie. Dzięki temu wiedza i doświadczenia mogą być przeniesione także na inne sytuacje życiowe, gdzie błędna ocena ryzyka może wiązać się nie tylko z nabitym guzem, ale o wiele groźniejszymi konsekwencjami.

 

 1. Strefą JUNIORA zarządza AB Sp. z o.o. zwana dalej operatorem Strefy JUNIORA lub operatorem.
 2. Korzystanie ze Strefy JUNIORA oraz Urządzeń znajdujących się w tej strefie jest możliwe po:
  1. wykupieniu biletu wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem, który jest dostępny zarówno na terenie Parku Rozrywki, jak i również na stronie internetowej ablandia.pl
  2. zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i stosowania się do zapisów w nim zawartych,
 3. Za bilet wstępu do Strefy JUNIORA pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku,
  1. Uczestnik – dzieci w wieku od 3 do 12 lat,  
  2. Osoba towarzysząca – dzieci w wieku powyżej 12 roku życia (wymagana legitymacja szkolna) lub osoby dorosłe wchodzące z uczestnikiem, które mogą wejść na teren Strefy JUNIORA jako osoba towarzysząca uczestnikowi,
 1. Osoby towarzyszące nie mogą korzystać z atrakcji znajdujących się w Strefie JUNIORA, chyba, że na opisach atrakcji wyraźnie określono taką możliwość,
 2. Dzieci w wieku do 3 roku życia wchodzą na teren Strefy JUNIORA bezpłatnie, tylko i wyłącznie towarzysząc dzieciom w wieku 3-12 lat i nie mogą korzystać z atrakcji znajdujących się w Strefie JUNIORA, chyba, że na opisach atrakcji wyraźnie określono taką możliwość.
 3. Bilet wstępu do Strefy JUNIORA nie upoważnia do wstępu na pole minigolfa znajdujące się w Strefie JUNIORA oraz Kręgielni Retro, korzystanie z minigolfa i Kręgielni wymaga wykupienia dodatkowego biletu wstępu,
 4. Wydzielona Strefa JUNIORA przeznaczona do zabawy dedykowana jest dla dzieci w wieku 3-12 lat z zastrzeżeniem regulaminów użytkowania poszczególnych urządzeń, w których mogą być dodatkowe ograniczenia lub rozszerzenia. Wszystkie osoby powyżej 12 roku życia znajdujące się w Strefie JUNIORA są zobowiązane zachować szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń i zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci, w tym nie korzystać z Urządzeń, które nie są dla nich przeznaczone,
 5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Strefy JUNIORA tylko pod opieką osób dorosłych. Operator, ani personel obsługi Strefy JUNIORA nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie STREFY JUNIORA i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone,
 6. W przypadku grup zorganizowanych, Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości, wieku i predyspozycji dzieci jednak nie mniejszej niż jeden opiekun na 10 dzieci,
 7. Na terenie Strefy Junior obowiązuje:
  1. zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
  2. zakaz wnoszenia żywności i napojów z wyłączeniem napojów i żywności zakupionych w bufecie Parku,
  3. zakaz spożywania żywności i napojów poza miejscami wydzielonymi,
  4. zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji,
  5. zakaz palenia tytoniu,
 8. Na terenie Strefy JUNIORA zabronione są: bójki, popychanie, korzystanie z atrakcji przez osoby nieupoważnione oraz w sposób sprzeczny z regulaminem tych Urządzeń, oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 9. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa poleceń obsługi lub nie będą się stosować do instrukcji użytkowania mogą być narażeni na niebezpieczeństwo poważnych urazów, za które operator atrakcji nie odpowiada,
 10. Osoby znajdujące się na terenie Strefy JUNIORA nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 11. Uczestnicy korzystający z atrakcji w Strefie JUNIORA powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, jak w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, długopisy, telefony komórkowe, aparaty itp.
 12. Wchodzący na teren Strefy JUNIORA otrzymują:
  1. odpowiednie opaski identyfikacyjne, które nie mogą być uszkadzane lub zdejmowane przez cały czas pobytu na terenie Strefy JUNIORA, aż do czasu jego opuszczenia oraz,
  2. Uczestnicy korzystający z urządzeń poza opaską również kaski ochronne, które pod żadnym pozorem nie mogą być zdejmowane podczas korzystania z atrakcji w których istnieje obowiązek ich stosowania,
 13. Wejście na teren Strefy JUNIORA następuje przez bramkę wejściową i może nastąpić po wykupieniu biletu, zapoznaniu się z regulaminem Strefy i tylko i wyłącznie za wiedzą personelu obsługi.
 14. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji mogą wprowadzać ograniczenia wieku, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.
 15. Operator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających jeżeli przyczyną tego wypadku był stan tej osoby,
 16. Użytkownicy (ich opiekunowie) odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 17. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Placu Zabaw należy poinformować Obsługę.
 18. Teren Strefy JUNIORA jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych użytkowników i ich opiekunów. Na terenie Strefy JUNIORA może być dokonywany zapis wizerunku użytkowników i opiekunów, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren Strefy JUNIORA użytkownicy i ich opiekunowie wyrażają zgodę na zapis swojego wizerunku i osób znajdujących się pod ich opieką,
 19. Zarządzający może zażądać opuszczenia Strefy JUNIORA przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych osób, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi,
 20. Za bilet zakupiony a niewykorzystany, nie przysługuje zwrot ceny biletu.
 21. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Strefy JUNIORA wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej, warunki atmosferyczne itp.
 22. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w punkcie obsługi, w dniu wizyty. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia zakupu biletu wstępu.